Na­szą mi­sją jest wspie­ra­nie Two­je­go po­ten­cja­łu na­rzę­dzia­mi uła­twia­ją­cy­mi opra­co­wy­wa­nie in­for­ma­cji i po­da­wa­nie jej w fun­kcjo­nal­ny i atrak­cyj­ny sposób:
Proidea Software
05-510 Konstancin-Jeziorna
ul. Leszczynowa 16
telefon: 796 552 332
Śro­do­wi­sko opra­co­wy­wa­nia tre­ści przy po­mo­cy tek­stu, gra­fi­ki i tech­nik in­te­rak­tyw­nych oraz pu­bli­ko­wa­nia w for­ma­tach PDF, HTML 5, CHM, EPUB i RTF. 
Umo­żli­wia two­rze­nie do­ku­men­tów, pre­zen­ta­cji, stron www, ksią­żek oraz e-booków.
Pu­bli­ka­cjom w for­ma­cie HTML (stro­nom WWW) umo­żli­wia na­da­nie for­my ba­zy wie­dzy lub ka­ta­logu.
Do­cA­re­na odzna­cza się wy­god­nym za­rzą­dza­niem tre­ścią, sze­ro­ki­mi mo­żli­wo­ścia­mi przed­sta­wia­nia in­for­ma­cji oraz ele­gan­ckim od­wzo­ro­wa­niem na róż­no­rod­ne for­my i for­maty.
Ni­niej­sza wi­zy­tów­ka pow­sta­ła w Do­cA­renie.
O ile Do­cA­re­na sa­mo­dziel­nie umo­żli­wia two­rze­nie in­ter­ne­to­wych ka­ta­lo­gów, o ty­le Do­cA­re­na CMS mo­że być przy­dat­na tam, gdzie posz­cze­gól­ne pod­stro­ny lub zbio­ry stron są mo­dy­fi­ko­wa­ne przez wie­le osób i za­cho­dzi po­trze­ba utrzy­ma­nia ich we wspól­nej struk­tu­rze i wy­szu­ki­warce.
Gro­ma­dzi pu­bli­ka­cje wy­ek­spor­to­wa­ne z Do­cA­re­ny (za­tem w peł­ni sfor­ma­to­wa­ne), umo­żli­wia ich ka­ta­lo­go­wa­nie, wy­szu­ki­wa­nie, wyś­wie­tla­nie oraz pro­wa­dze­nie szcze­gó­ło­wych sta­ty­styk czy­tel­nictwa.
Ofe­ru­je­my in­dy­wi­du­al­ne wdro­że­nia, ja­ko ro­zsze­rze­nia ist­nie­ją­cych ser­wi­sów www.
© 2003-2015 Proidea Software